GENESIS

 Article

23 กันยายน 2017

มาตรฐานการออกแบบศูนย์สำรองข้อมูล

โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานศูนย์ข้อมูล ทั้งการออกแบบระบบโดยรวม อุปกรณ์ที่เลือกใช้การติดตั้งที่ถูกต้อง รวมถึงการบำรุงรักษาที่ถูกวิธี ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบการออกแบบ หรือปรับปรุงศูนย์ข้อมูลจำเป็นต้องศึกษา ติดตามระบบที่ทันสมัยมาปรับใช้กับศูนย์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กร หรือลูกค้าได้เป็นอย่างดี
หลักการออกแบบ
เนื่องจากศูนย์ข้อมูลต้องให้บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วันต่อสัปดาห์ จึงจำเป็นต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนอุปกรณ์หลักให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆที่ถูกนำมาใช้ออกแบบ เช่น UPTIME , Bicsi , ANSI/TIA 942, ASHRAE, NFPA 13, NFPA 750, NFPA2001 ,มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าแห่งประเทศไทย และมาตรฐานดาต้าเซนเตอร์แห่งประเทศไทยของวิศวกรรมสถาน เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลบรรลุจุดประสงค์ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญที่ต้องพิจารณาในการออกแบบ ดังนี้
1. การเลือกสถานที่ติดตั้งศูนย์ข้อมูล
การเลือกสถานที่ตั้งของข้อมูลต้องคำนึงถึงความปลอดภัยรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ อุกทกภัย วาตภัย พายุหิมะ ภูเขาไฟระเบิด รวมทั้งภัยที่เกิดจากการจลาจล ที่เกิดจาการกระทำของมนุษย์ เช่นการลอบวางระเบิด การก่ออาชญากรรมรูปแบบต่างๆ

2. ระบบไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าในศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักต้องมีขนาดเพียงพอต่อการใช้งานและรองรับได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันออกแบบให้เป็นแบบ Dual Source สำหรับอุปกรณ์ โดยมีระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ทั้งแบบที่เป็น Dynamic หรือ Static UPS รวมทั้งมีระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ (Generator System) เพื่อสำรองไฟฟ้าใช้ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้อง

3. ระบบโครงสร้างเครือข่ายภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
การเชื่อมต่อภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ มีความจำเป็นต้องใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อจำนวนมาก และหลายแบบ
เช่น สาย UTP , สาย Coaxial และสาย Fiber Optic ซึ่งต้องคำนวณถึงจำนวนสาย และปริมาณอุปกรณ์ โดยคำนึงถึงมาตรฐานหลักได้แก่ ANSI/TIA942 ซึ่งต้องกำหนดตำแหน่งห้อง อุปกรณ์ และแหล่งกระจายสายสัญญาณให้เหมาะสม

4. ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น
ระบบปรับอากาศในศูนย์คอมพิวเตอร์ จะถูกออกแบบให้ใช้ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น (Precision Air Condition System) ความร้อนที่เกิดจากการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นภาระความร้อนที่เรียกว่า ความร้อนสัมผัส (Sensible Heat) ใช้ในการพิจารณาขนาดทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศที่ต้องควบคุมที่อุณหภูมิ 22+/- 2 องศาเซลเซียล รวมถึงต้องออกแบบการกระจายลมด้วย อย่างเช่น ออกแบบให้มีการกระจายลมใต้พื้นยก

5. ระบบรักษาความปลอดภัย
ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ควรมีระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มิได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำความเสียหายได้ ระบบรักษาความปลอดภัยเชิงกายภาพ ประกอบไปด้วย ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมใต้พื้นยก ระบบตรวจจับควันความไวสูง ซึ่งทำงานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ถูกออกแบบในปัจจุบัน คือระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติโดยหมอกน้ำ (Water Mist System) ซึ่งหัวจ่ายจะปล่อยละอองน้ำที่มีลักษณะเป็นหมอกน้ำแต่ละหยดมีความละเอียดไม่ถึง 100 ไมครอน หรือ ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด ไม่ว่าจะเป็น IG-100, IG-55, Novec1230 ที่สามารถนำมาใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยอ้างอิงมาตรฐาน NFPA2001

ที่มา : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย วสท.